Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lawp.eu, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Trwają prace w zakresie dostosowania zawartości strony do wymagań ustawy. Wszystkie nowe artykuły na stronie będą zamieszczane z zapewnieniem wymogów dostępności.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z:

  1. standardami Word Wide Web Consortium (W3C) w zakresie HTML 5, WCAG 2.0 (poziom AA) oraz Section 508, (walidacja dostępna jest na tej stronie)
  2. rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dominik Nagajek, adres poczty elektronicznej informatycy@lawp.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 46 23 888. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-08 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-31 r.

Informacja o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Oddział Organizacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

ul. Wojciechowska 9A

20-704 Lublin

e-mail: lawp@lawp.eu

tel. +48 81 46 23 800

www.lawp.eu

Osoba odpowiedzialna:

Dominik Nagajek

e-mail: informatycy@lawp.eu

tel. 81 46 23 821

Skróty klawiszowe(służące do przemieszczania się po stronie)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych

Wojciechowska 9A

Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Dostępność architektoniczna".

Informacja o dostępności tłumacza migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępna

Informacja o możliwości powiadamiania o braku dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaką stronę internetową lub jej część chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dodatkowe informacje

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie nie posiada aplikacji mobilnej.