Zadaj pytanie Uwagi i opinie

www.lawp.eu

 
Ta strona używa plików Cookies - brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z tej technologii
 
 
Strona główna | Polityka prywatności i plików Cookies | Mapa strony | Słowniczek pojęć | Pracownicy LAWP | Klauzula informacyjna | RSS | Pomoc
 

Klauzula informacyjna Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9A, 20-704 Lublin (nr telefonu +48 81 46 23 800, adres e-mail: lawp@lawp.eu).
2. Współadministratorem danych osobowych jest Minister właściwy do spraw Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, (nr telefonu 222 500 130, adres e-mail: kancelaria@miir.gov.pl).
3. W Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@lawp.eu
4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z:
- realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz
- w ramach realizacji umów o dofinansowanie
5. Odbiorcami danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, mogą być: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz inne podmioty uprawnione do odbioru danych.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji zgodnie z terminami określonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w przypadku zakończenia funkcjonowania LAWP archiwa zostaną przeniesione do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. A. Grottgera 4, archiwa Państwowe.
7. W związku z przetwarzaniem przez Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane są te organy,
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
c. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
d. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.