PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA LUBELSKIEJ AGENCJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE DALEJ ZWANEJ AGENCJĄ


Przedmiot i zakres działania LAWPPDF

 1. Agencja wykonuje zadania związane z realizacją I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 (zwanego dalej RPO WL 2007–2013) oraz powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (zwanego dalej RPO WL 2014–2020).
 2. Do zadań Agencji w zakresie realizacji I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013 należy:
  1. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych;
  2. nabór i ocena Planów Projektu;
  3. nabór wniosków i ich ocena formalna;
  4. dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru projektów, które będą dofinansowane w ramach Programu;
  5. akredytacja wykonawców usług doradczych;
  6. rozpatrywanie środków odwoławczych przewidzianych w systemie realizacji RPO WL, wnoszonych przez wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL oraz obsługa procedury odwoławczej;
  7. zawieranie umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektu;
  8. przyjmowanie zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie;
  9. kontrola realizacji dofinansowanych projektów;
  10. wypłata środków dotacji celowej oraz przekazywanie zleceń płatności z budżetu środków europejskich do Banku Gospodarstwa Krajowego, na rzecz Beneficjentów z wyłączeniem Beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
  11. wydawanie decyzji o zwrocie środków przekazanych na realizację programów, projektów lub zadań, o której mowa w przepisach o finansach publicznych;
  12. odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych Beneficjentom;
  13. sprawozdawczość i monitoring realizowanych działań.
 3. Do zadań Agencji w zakresie realizacji powierzonych jej Priorytetów Inwestycyjnych (PI) RPO WL 2014-2020 należy:
  1. przygotowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w zakresie wdrażanych PI, spełniających warunki określone w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320);
  2. prowadzenie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, w tym obsługa procedury odwoławczej oraz wybór projektów do dofinansowania;
  3. zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu;
  4. rozliczanie projektów oraz zlecanie płatności, o których mowa w art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz zlecanie wypłaty współfinansowania krajowego z budżetu państwa na rzecz beneficjentów;
  5. poświadczanie wydatków w ramach wdrażanych PI, przy czym nie obejmuje to kompetencji, o której mowa w art. 126 rozporządzenia powołanego w pkt 1;
  6. zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji wdrażanych PI;
  7. prowadzenie kontroli projektów, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
  8. nakładanie korekt finansowych;
  9. odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi, w szczególności kwot związanych z nałożeniem korekt finansowych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych albo w umowie o dofinansowanie projektu, w tym:
   1. wydawanie decyzji o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programu, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek, o których mowa odpowiednio w art. 207 ust. 9 i art. 189 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
   2. wydawanie decyzji o umorzeniu w całości albo w części oraz o odroczeniu albo rozłożeniu na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań, o których mowa w art. 61 ustawy o finansach publicznych;
  10. monitorowanie postępów realizacji wdrażanych PI;
  11. zapewnianie informacji o wdrażanych PI i ich promocja.
 4. Zarząd Województwa Lubelskiego może powierzyć Agencji także inne zadania związane z realizacją RPO WL 2007–2013 oraz RPO WL 2014–2020. Powierzenie następuje w drodze uchwały Zarządu i nie wymaga zmiany niniejszego statutu.
 5. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdza procedury dokonywania czynności w ramach powierzonych zadań, opracowane przez Agencję.
 6. Zarząd Województwa Lubelskiego zawiera z Agencją porozumienia, o których mowa w art. 27 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz art. 10 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Powyższe informacje pochodzą ze statutu Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z 28 maja 2007 roku.

Do poprawnego wyświetlenia treści materiałów publikowanych w formacie PDF niezbędna jest przeglądarka do plików w tym formacie.

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony www.adobe.com

Darmową przeglądarkę można pobrać ze strony POBIERZ
PRZEGLĄDARKĘ
PLIKÓW PDF