Zasady ochrony prywatności profilu LAWP na facebook.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ, FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ LUBELSKĄ AGENCJĘ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE

 

Nasz fanpage służy przekazywaniu informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL), w tym w szczególności na temat działań dedykowanych Przedsiębiorcom.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

ADMINISTRATORZY DANYCH

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 9a, 20-704 Lublin, www.lawp.eu, lawp@lawp.eu

W zakresie Facebook Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie jest współadministratorem danych utrwalanych poprzez fanpage wraz z spółką Facebook Ireland Limited, z którą można skontaktować się przez Internet lub drogą pocztową pod adresem: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 

GROMADZONE DANE

 

Państwa wizerunek jeśli uczestniczą Państwo w organizowanych lub wspieranych przez LAWP w Lublinie szkoleniach/konferencjach/spotkaniach informacyjnych/innych wydarzeniach promocyjnych), podczas których były wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem fanpage przetwarzamy:

• dane jakie publikujecie Państwo na swoim profilu FB (m.in. imię i nazwisko, zdjęcie profilowe-awatar) w zakresie opublikowanym na Państwa profilu Facebook,

• dane opublikowane przez Państwa na fanpage Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, zwłaszcza zawarte w komentarzach pod naszymi postami lub w wysyłanych do nas wiadomościach,

• adres IP i identyfikator przeglądarki użytkownika,

• anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a,

• inne dane, o których FB informuje w zasadach ochrony danych https://www.facebook.com/privacy.

 

KATEGORIE OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

Osoby, które uczestniczyły wydarzeniach, o których mowa powyżej.

Dodatkowo w związku z prowadzeniem fanpage:

• osoby, które dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” lub „Udostępnij”,

• osoby, które opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie,

• osoby, które przesyłają korespondencję na fanpage Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Państwa dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku (art. 6 ust. 1 lit a RODO) oraz w związku z realizacją zadań podejmowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) – w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach prowadzonych lub wspieranych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach zadań związanych z przekazywaniem informacji na temat Funduszy Europejskich, w tym w szczególności na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) Beneficjentom, potencjalnym Beneficjentom Programu, uczestnikom projektów oraz wszystkim zainteresowanym informacjami na temat FE w szczególności mieszkańcom województwa lubelskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości.

Informujemy, że zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; oraz osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRE DANE DOTYCZĄ

 

Osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: iod@lawp.eu) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 

KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE

 

Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Facebook mają zasięg globalny, w związku z ich realizacją może dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na zasadach określonych przez portal społecznościowy Facebook.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcą danych może być każdy, kto zapozna się z fotorelacją z wydarzenia lub zapisem filmowym. Dane mogą być również udostępnione uczestnikom i organizatorom wydarzenia.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z realizacją zadań w zakresie dobra publicznego będą przetwarzane przez czas, niezbędny by zapewnić skuteczną komunikację z osobami odwiedzającymi fanpage Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ale nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu na wykorzystywanie Państwa danych do tego celu i uznania przez nas, że sprzeciw jest zasadny.

 

KONTAKT

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw, o których mowa powyżej, należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@lawp.eu.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany prosimy o zgłoszenie tego faktu organizatorowi danego wydarzenia lub sobie wykonującej zdjęcie/nagranie.

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa.

Dane te nie będą przekazywane ani transferowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Twoje dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji w oparciu o profilowanie.